Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Tennisvereniging Heideslag, gevestigd te Erica, Kalffstraat 82, 7887 AJ, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40046889, hierna te noemen: `de Vereniging`.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: info@tvheideslag.nl.

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Doel Welke persoonsgegevens Grondslag Bewaartermijn Verwerkers / Ontvangers
Administratie lidmaatschaps-overeenkomst TV Heideslag  Voornaam
 Achternaam
 Adres
 Geboortedatum
 Telefoonnummer
 E-mail adres
 Bankgegevens
 Betaalgegevens 
Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.  Ledenadministratie
 Penningmeester   
Administratie lidmaatschaps-overeenkomst KNLTB  Voornaam
 Achternaam
 Adres
 Geboortedatum
 Telefoonnummer
 E-mail adres 
Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna  KNLTB

 

Versturen digitale berichten, zoals nieuws(brief), info clubcompetitie, etc.  Voornaam
 Achternaam
 E-mailadres 
Uitvoering van de overeenkomst Zolang als men aangemeld is als lid.  Websitebeheerder
 Activiteiten-commissie
Om onze digitale dienstverlening te verbeteren  Cookies (zie voor meer info het sub kopje Cookies)
 IP-gegevens
Toestemming Bij ieder website bezoek. Deze gegevens worden zo snel als mogelijk geanonimiseerd.  Websitebeheerder
 Analytics tools

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een website wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze website, die daardoor makkelijker worden in gebruik.
Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze website – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken.
Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.
U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

 Beveiliging persoonsgegevens
De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

 Minderjarigen
Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Foto en filmbeleid
Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag informeren over de vereniging, sportactiviteiten, aanbiedingen en dergelijke. Ook willen we speelschema’s, wedstrijduitslagen en soms ook foto’s en filmpjes van activiteiten op onze website of social media plaatsen. Wij maken bij de Vereniging foto- en (incidenteel) filmopnames van allerlei activiteiten. De opnames dienen voor intern en extern gebruik. We willen hiermee onze leden, maar ook mensen van buitenaf laten zien waarmee we bezig zijn en een sfeerimpressie geven van onze activiteiten. Voorbeelden zijn: de website, social media, nieuwsbrief, persberichten en promotiemateriaal zoals folders, posters en flyers.
Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s.
Als u bezwaar heeft tegen het publiceren van foto’s en/of filmpjes van u op onze website of social media, geef dit dan door aan de webmaster via info@tvheideslag.nl.

Portretrecht
Op de Vereniging worden de meeste foto’s gemaakt door het bestuur en de commissies.
Dit houdt in dat als u foto’s maakt waar andere leden op staan, u toestemming nodig heeft van betreffende leden voor publicatie. Wij adviseren u daarom het beeldmateriaal dat u maakt niet te publiceren, tenzij u toestemming heeft.

 Beveiliging
Op de Vereniging zijn passende maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen waaronder:

  • Alle personen die werkzaam zijn bij of voor de Vereniging en gedeeltelijk van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
  • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze computers;
  • Administratie die niet meer bewaard hoeft te worden, wordt direct vernietigd.
  • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
  • Bestuur en commissies zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid
De Vereniging past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. De Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:
Verwerkingsverantwoordelijke: Tennisvereniging Heideslag
E-mail: info@tvheideslag.nl

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.