Verslag jaarvergadering 2015

Verslag jaarvergadering TV Heideslag op 19 maart 2015

Aanwezig: Bestuur en 20 leden, totaal 25 personen.

 1) Opening

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur waarbij hij aangeeft verheugd te zijn met de grote opkomst.

2) Verslag ledenvergadering 13 maart 2014

Helaas zijn de notulen van 2014 niet in het clubblad opgenomen, zoals vorig jaar was afgesproken. De notulen worden ter vergadering aan de leden uitgereikt.

De enquête heeft weinig opgeleverd, met name door de zeer geringe respons.

3) Jaarverslag secretaris 2014

Het verslag wordt doorgenomen en goedgekeurd.

4) Financieel verslag 2013

De penningmeester geeft een toelichting op het financieel overzicht.

5) Verslag kascommissie

De kas is gecontroleerd door Henk Reuver en Peter Vossen.

De kascommissie complimenteert de penningmeester met het duidelijke en overzichtelijke financiële verslag. Zij hebben een verklaring afgegeven dat de administratie in goede orde is bevonden en het exploitatieoverzicht op juiste wijze is weergegeven. Zij geven hun goedkeuring aan de gevoerde administratie en verlenen decharge aan het Bestuur.

Henk Reuver heeft twee jaar zitting gehad in de kascommissie. Zijn plaats wordt ingenomen door Henk Beuker. Jan van der Velde staat als reserve opgesteld.

6) Begroting 2015

De penningmeester geeft een toelichting op de begroting. De inkomsten contributie zijn gebaseerd op het huidige ledenaantal. De begrotingsbedragen zijn afgezet tegen de kosten in 2014.

7) Bestuursverkiezing

De penningmeester, Jan Keen, heeft besloten om, in verband met zijn gezondheid, af te treden. Hij heeft als vervanger Koos Ruhé voorgedragen. Er zijn geen tegenkandidaten ingediend zodat Koos wordt benoemd als penningmeester.

Jan wordt vervolgens op passende wijze door de voorzitter bedankt voor zijn inspanningen met betrekking tot de financiën van de vereniging.

8) Wijzigingen in de commissies

Jan Heijnen heeft besloten om te stoppen met de bardiensten. Jan en Nellie worden door de voorzitter bedankt voor het vele werk dat zij voor de vereniging hebben verricht.

9) Barbezetting

Als gevolg van het stoppen van Jan Heijnen wordt de barbezetting op een andere wijze ingevuld. De deelnemers aan de competitie op woensdagavond zullen worden ingeroosterd om de bar te bezetten. Dit zal door Rudie Wijnands verder worden verwerkt. Aktie: Rudie

Nellie zal een overzicht maken van de werkzaamheden die op deze woensdagavond moeten worden verricht. Aktie: Nellie.

Jan en Nellie zullen wel de inkoop blijven doen, behalve het bier. Fré Jongsma geeft aan dat bij Jumbo ook regelmatig bier in de reclame is. Hij kan regelen dat dit bezorgd wordt. Aktie: Fré Jongsma

De voorzitter is bij Coop langs geweest maar die wil geen bier bezorgen zodat deze optie af valt.

De barbezetting op de maandagavond zal op dezelfde manier geregeld worden als vorig jaar, dus via een intekenlijst in de kantine. Het consumptieverbruik is minimaal echter de tossmuntjes moeten wel uitgereikt worden.

10) Open dag 28 maart

Fré Jongsma is bereid gevonden dit te organiseren, met assistentie van Henk Beuker. Fré geeft een toelichting op het programma. De woensdag voor de open dag zal er een clinic voor de jeugd worden georganiseerd door tennisschool Koning. Dit is inmiddels al vol geboekt.

In het clubblad staat de aanvangstijd niet goed vermeld, het begint al ’s ochtends om 10.30 uur in plaats van om 14.00 uur. Er zal een flyer worden bezorgd in Erica alsmede zal er informatie op de website worden geplaatst door Koos.

11) Wat verder ter tafel komt

Koos stelt voor om periodiek een nieuwsbrief rond te sturen. Dit kan digitaal of via een facebookpagina met nieuwtjes. Dit punt zal worden meegenomen in de volgende Bestuursvergadering.

Jan Heijnen merkt op dat de paden rondom de banen nog niet schoon zijn. Dit wordt meegenomen tijdens de klussendagen.

Henk Rolink geeft aan dat het goed zou zijn om inschrijfformulieren voor nieuwe leden in de kantine neer te leggen tijdens de open dag, evenals clubbladen.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 21.15 uur de vergadering.

——————————-

 

 

Share