Van de Voorzitter …

Beste Clubgenoten,

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering is op donderdag 16 maart jl. gehouden waarbij de belangstelling gemiddeld was. Wij hopen ieder jaar dat er meer leden acte de présence geven, maar dat blijkt toch nog steeds een niet vervulde wens te blijven.
De vergadering is in een prettige en opbouwende sfeer verlopen en de notulen van de vergadering zullen op de website gepresenteerd worden.

Vermeldenswaardig is dat de banen 1 en 2 geheel vernieuwd worden met nieuwe belijning, netten, netpalen, sleepnetten en leuke scoreborden. Een en ander wordt voor een groot gedeelte betaald uit een sponsorbijdrage van het Rabobank Stimuleringsfonds, waarbij de twee scoreborden worden gesponsord door Fysiotherapie Hemel. Ook de scoreborden voor de banen 3, 4 en 5 worden gesponsord door Jan van der Velde Assurantiën, Obstacle Run op Erica en De Voorzitter. Tevens was Taco Eisenga dit jaar weer bereid de ballen te sponsoren. Iedereen hiervoor hartelijk dank.

De Baancommissie levert ook nu met hulp van vrijwilligers weer fantastisch werk door de banen weer piekfijn en op tijd klaar te krijgen. Ook is de berging vernieuwd voor de stalling van het onderhoudsmateriaal, zoal de tractor, walsen, etc. Hiervoor hulde en groot respect. Om het werken op het tennispark wat gemakkelijker te maken zijn er dit jaar een tweede tractor met aanhangwagen aangeschaft wat zijn nut nu al bewezen heeft. Een probleem blijft overigens wel dat het vele werk, ondanks de vele oproepen, toch vaak weer op een klein groepje zelfde mensen terecht komt. Willen wij alle 5 banen operationeel en in goede conditie houden, dan dient iedereen die hiertoe in staat is zijn bijdrage te leveren. Hoe een en ander georganiseerd moet worden is de Baancommissie nog mee bezig.

Verder zullen we dit seizoen de opzet van de Clubcompetitie wijzigen, waardoor het sterkteverschil verkleind wordt. Hierover hebben jullie inmiddels bericht ontvangen en kunnen de teams zich tot uiterlijk 2 april a.s. inschrijven via onze website.

Er zal ook dit jaar geen Open dag worden gehouden, maar wel 3 Brede School dagen op 5, 12, en 19 april. Hopelijk kunnen we uit deze dagen een aantal nieuwe jeugdleden werven, want het aantal jeugdleden is op dit moment bedroevend laag.

Financieel staat de club er nog steeds goed voor. Echter de gestadige achteruitgang van leden is zorgelijk. Wij hopen dan ook dat het tij eens zal keren en wij weer enige groei kunnen boeken.

We kunnen melden dat er een nieuwe exploitatievergunning alsmede een drank- en horeca vergunning is ontvangen voor de kantine voor onbepaalde tijd.

Tevens kan nog vermeld worden dat wij met Tennisschool Koning in overleg zijn een training op te zetten voor het verbeteren van de technieken en de tactieken, zoals het dubbelspel. Tijdens de ledenvergadering bleek hiervoor veel belangstelling te bestaan. De avond waarop dit kan is echter nog even een probleem. Wij komen hier binnenkort op terug.

Ook willen wij nog memoreren dat een actief lid van de 50 plus groep Dhr. Henk Haverhals ons helaas plotseling ontvallen is. Tevens wil ik vanaf deze plek Jopke Bijen nog een hart onder de riem steken en haar van harte een spoedig herstel toewensen en haar weer snel op de baan terug zien.

Als last but not least heb ik tijdens de jaarvergadering te kennen gegeven dat dit mijn laatste seizoen is als voorzitter. De reden van mijn besluit is tweeledig: ten eerste door lichamelijk ongemak ben ik niet meer in staat te tennissen, waardoor de affiniteit en contact met de club en leden steeds minder wordt; ten tweede is het zeker ook goed dat er weer eens een nieuwe en jongere voorzitter komt met een frisse kijk op het gebeuren. Ik heb inmiddels een zeer capabel en geschikte kandidaat gevonden in de persoon van Fré Jongsma, die bereid is het stokje volgend seizoen over te nemen. Fré zal dit jaar meedraaien in het bestuur zodat hij volgend seizoen volledig ingewerkt is. Ik heb aangegeven dat ik zitting blijf nemen in het bestuur, verantwoordelijk voor de sponsoractiviteiten.

Tenslotte wil ik iedereen een gezond en sportief 2017 toewensen.

De Voorzitter.

Share